Zasady recenzowania - Rocznik „Studia nad Totalitaryzmami i Wiekiem XX”

Opis procedury recenzji tekstów zgłoszonych do publikacji

w „Studiach nad Totalitaryzmami i Wiekiem XX”

 

Procedura recenzyjna przebiega z zachowaniem zasady poufności i ma charakter dwustronnie anonimowy. Sporządzenie recenzji powierza się specjalistom w dziedzinie, której dotyczy przesłany tekst. Każda recenzja jest przygotowywana na opracowanym przez redakcję formularzu. Autor, nadsyłając tekst do redakcji „Studiów nad Totalitaryzmami i Wiekiem XX”, tym samym godzi się na poddanie go ustalonej procedurze.

 

  1. Oceny wstępnej przy uwzględnieniu kryteriów formalnych dokonuje redakcja, autor zaś informowany jest o przekazaniu tekstu do recenzji bądź rezygnacji z niego.
  2. Tekst w formie anonimowej wraz z formularzem oceny jest przekazywany dwóm recenzentom zewnętrznym. Przestrzega się zasady, że recenzenci nie są afiliowani przy tej samej instytucji, co autor, oraz nie są członkami redakcji „Studiów nad Totalitaryzmami i Wiekiem XX”. Ponadto zobowiązują się, że nie wykorzystają wiedzy na temat ocenianego tekstu przed jego publikacją na łamach „Studiów nad Totalitaryzmami i Wiekiem XX”.
  3. Recenzja jest dokonywana w oparciu o następujące kryteria: zgodność zawartości tekstu z tytułem artykułu;  dobór literatury oraz źródeł; poprawność użytych metod badawczych; wartość merytoryczna artykułu w stosunku do dotychczasowego stanu wiedzy w danej dziedzinie; poprawność językowa. Recenzja może kończyć się:

– konkluzją negatywną,

– konkluzją pozytywną, uwarunkowaną dokonaniem wskazanych przez recenzenta poprawek

– konkluzją pozytywną.

  1. W przypadku uzyskania dwóch recenzji o wzajemnie wykluczających się konkluzjach powoływany jest trzeci recenzent, którego opinia jest rozstrzygającą.
  2. Recenzje są przekazywane autorowi, który może odnieść się do ich treści, prezentując redakcji swoją opinię na temat zawartych w nich argumentów.
  3. Ostateczną decyzję o publikacji tekstu podejmuje redaktor naczelny, po konsultacji z członkami redakcji, opierając się na:

– przesłanych do redakcji recenzjach,

– odniesieniu się autora do poprawek wskazanych przez recenzentów.

  1. Jednocześnie redakcja zachowuje sobie prawo do zaproponowania własnych poprawek, od których wprowadzenia może być uzależniona ostateczna decyzja o wydaniu tekstu drukiem.
  2. Po ostatecznym zatwierdzeniu do druku tekst zostaje poddany redakcji merytorycznej, językowej oraz adiustacji.
  3. Lista współpracujących z redakcją recenzentów jest publikowana raz do roku na stronie internetowej czasopisma oraz w numerze „Studiów nad Totalitaryzmami i Wiekiem XX”.